Pirkimo taisyklės ir sąlygos

1. Sąvokos

1.1 Virtualių paslaugų tiekėjas – geriausi-mc-serveriai.lt.
1.2 Virtualių paslaugų pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, nurodytas individualiose sąlygose.
1.3 Virtualios paslaugos – interneto svetainėje teikiamos virtualios paslaugos.
1.4 Šalis – virtualių paslaugų tiekėjas ir virtualių paslaugų pirkėjas kiekvienas atskirai.
1.5 Šalys – virtualių paslaugų tiekėjas ir virtualių paslaugų pirkėjas kartu.
1.6 Sutartis - Šalių sudaryta virtualių paslaugų tiekėjo ir virtualių paslaugų pirkėjo sutartis, kurią sudaro sutarties individualiosios sąlygos, bendrosios sąlygos ir dokumentai ir (ar) priedai, į kuriuos pateikiamos nuorodos individualiosiose sąlygose.
1.7 Individualiosios sąlygos – neatsiejama sutarties dalis, kuriose įtvirtintos pagrindinės sąlygos, dėl kurių atskirai susitarė šalys, įskaitant šalių pavadinimus/vardus ir pavardes bei adresus, pardavimo laikotarpį ir virtualios paslaugos (paslaugų) kainas.
1.8 Virtualių paslaugų pirkimo vieta – virtualių paslaugų tiekėjo svetainė (geriausi-mc-serveriai.lt).
1.9 Pardavimo laikotarpis - sutarties individualiosiose sąlygose nurodytas laikotarpis, kurio metu virtualių paslaugų tiekėjas parduoda virtualias paslaugas virtualių paslaugų pirkėjui už sutartą kainą.
1.10 Bendrosios sąlygos – šios sutarties bendrosios sąlygos. Bendrosios sąlygos yra neatsiejama sutarties dalis.
1.11 Taisyklės – virtualių paslaugų naudojimo taisyklės.

2. Bendrosios taisyklės

2.1 Bendrosios sąlygos nustato virtualių paslaugų pirkėjui taisykles ir yra laikomos neatskiriama sutarties dalimi.
2.2 Esant prieštaravimų tarp individualiųjų sąlygų ir sutarties priedų, pirmenybė teikiama pirmiausia individualiosioms sąlygoms ir tik tuomet sutarties priedams pagal sutarties priedo eilės numerį. Sutarties priedas su mažesniu eilės numeriu turi pirmenybę prieš sutarties priedą su didesniu eilės numeriu.
2.3 Pirkdamas virtualias paslaugas virtualių paslaugų pirkėjas patvirtina, kad perskaitė sutartį ir jos sąlygas ir jas visiškai supranta.
2.4 Šalių pranešimai, sutikimai, patvirtinimai ir (ar) kita informacija pagal sutartį turi būti pateikiami raštu. Virtualių paslaugų tiekėjas taip pat gali teikti savo pranešimus, sutikimus, patvirtinimus ir (ar) kitą informaciją pirkėjui pateikiamoje sąskaitoje, elektroniniu paštu.
2.5 Šalis turi teisę vienašališkai keisti savo kontaktinius duomenis / rekvizitus, nurodytus sutartyje. Pasikeitus šalies kontaktiniams duomenims / rekvizitams, sutarties šalis apie įvykusius pasikeitimus privalo pranešti kitai sutarties šaliai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo dienos. Virtualių paslaugų tiekėjas informuoja pirkėją apie savo kontaktinių duomenų / rekvizitų) pasikeitimą savo interneto svetainėje.
2.6 Esant sutartimi nesureguliuotų klausimų, šalys veikia vadovaudamosi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir gerąja praktika.

3. Virtualių paslaugų pirkėjo atsiskaitymas už virtualias paslaugas

3.1 Virtualių paslaugų pardavėjas parduoda, o virtualių paslaugų pirkėjas perka virtualias paslaugas už kainą, nurodytą sutarties individualiosiose sąlygose.
3.2 Naujausią informaciją apie visas virtualių paslaugų tiekėjo taikomas kainas virtualių paslaugų pirkėjas gali rasti apsilankęs virtualių paslaugų tiekėjo interneto svetainėje arba susisiekęs su virtualių paslaugų tiekėju sutartyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
3.3 Sąskaitos už virtualias paslaugas ir kitas virtualių paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas pateikiamos virtualių paslaugų pirkėjo elektroninio pašto adresu.
3.4 Jei virtualių paslaugų pirkėjas negauna virtualių paslaugų tiekėjo sąskaitos tiek, kiek protinga sąskaitos laukti, virtualių paslaugų pirkėjas turi nedelsiant apie tai informuoti virtualių paslaugų tiekėją.
3.5 Virtualių paslaugų pirkėjas sumoka sąskaitoje nurodytas sumas (įskaitant rinkliavas ir mokesčius) į virtualių paslaugų tiekėjo banko sąskaitą arba kitu būdu.
3.6 Kaina laikoma sumokėta tą dieną, kurią virtualių paslaugų pirkėjas atlieka bankinį pavedimą už virtualių paslaugų tiekėjo būsimas virtualias paslaugas.
3.7 Virtualių paslaugų pirkėjui nesutinkant arba tik iš dalies sutinkant su virtualių paslaugų tiekėjo pateikta sąskaita, apie tai jis privalo informuoti virtualių paslaugų tiekėją raštu. Virtualių paslaugų tiekėjas išnagrinėja virtualių paslaugų pirkėjo pretenziją ir apie rezultatą informuoja virtualių paslaugų pirkėją ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

4. Sutarties šalių teisės bei pareigos

4.1 Virtualių paslaugų tiekėjas privalo:
4.1.1 pagal sutartį virtualių paslaugų pirkėjui teikti virtualias paslaugas;
4.1.2 virtualių paslaugų sąskaitas pateikti pagal sutartyje numatytus būdus;
4.1.3 raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis informuoti virtualių paslaugų pirkėją apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas;
4.1.4 vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.
4.2 Virtualių paslaugų tiekėjas turi šias pareigas:
4.2.1 vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu virtualių paslaugų tiekėjo paslaugų tiekimas buvo nutrauktas dėl virtualių paslaugų pirkėjo kaltės;
4.2.2 kitas teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
4.3 Virtualių paslaugų vartotojas privalo:
4.3.1 sutartyje nustatytais terminais ir tvarka atsiskaityti su virtualių paslaugų tiekėju už ketinamas tiekti virtualias paslaugas;
4.3.2 atlyginti virtualių paslaugų tiekėjo tiesioginius nuostolius, kai virtualių paslaugų pirkėjas nevykdo sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
4.3.3 nedelsiant raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoti virtualių paslaugų tiekėją apie ketinimą keisti virtualių paslaugų naudojimo paskirtį;
4.3.4 vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.
4.4 Virtualių paslaugų pirkėjas turi teisę:
4.4.1 gauti iš virtualių paslaugų tiekėjo informaciją apie puslapio pavadinimą, kontaktus, teikiamas paslaugas ir visas jų teikimo sąlygas;
4.4.2 kitas teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Virtualių paslaugų pirkėjo pareigos, teisės ir atsakomybė

5.1 Virtualių paslaugų pirkėjas privalo:
5.1.1 nepažeisti svetainės taisyklių, pirkimo sutarties ir sąlygų;
5.1.2 atsakyti už virtualių paslaugų pirkėjo padarytus nuostolius virtualių paslaugų tiekėjui;
5.1.3 teikti virtualių paslaugų tiekėjui visą pagrįstai reikalaujamą informaciją, susijusią su virtualių paslaugų pirkėjo naudojamas virtualias paslaugas;
5.1.4 vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

6. Atsakomybė už įsipareigojimų pažeidimą

6.1 Šalys yra atsakingos už netinkamą sutartyje ar taikytinuose teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų vykdymą ar jų nevykdymą (pažeidimą). Šalis (kiekviena atskirai ar abi kartu) turi teisę pasinaudoti visomis savo teisių gynimo priemonėmis, numatytomis teisės aktuose ar sutartyje, išskyrus tomis, kurios prieštarautų teisės aktams ar konkrečiai sutarties nuostatai. Pasinaudojimas teisinėmis savo teisių gynimo priemonėmis neužkerta kelio nukentėjusiai šaliai reikalauti atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo ir nuostolių atlyginimo, išskyrus atvejus, kai tai prieštarautų taikytiniems teisės aktams. Šalis neatsako už sutartyje numatyto įsipareigojimo pažeidimą, jei toks pažeidimas buvo nulemtas force majeure aplinkybių. Force majeure aplinkybe laikoma aplinkybė, kuriai negalėjo turėti įtakos šalies veiksmai ir į kurios ar kurios pasekmės objektyviai nebuvo galimybės numatyti ar jos išvengti sutarties sudarymo metu
6.2 Šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos sukėlė tos šalies sutartyje numatytų įsipareigojimų pažeidimas. Negautos pajamos nėra atlyginamos.

7. Sutarties įsigaliojimas, keitimas ir pabaiga

7.1 Sutartis įsigalioja individualiosiose sąlygose nustatytą data.
7.2 Virtualių paslaugų tiekėjas pradeda teikti virtualias paslaugas iš karto po gauto apmokėjimo
7.3 Sutartis gali būti keičiama rašytiniu šalių susitarimu, virtualių paslaugų tiekėjo iniciatyva ir (ar) esant kitiems pagrindams, nurodytiems sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
7.4 Virtualių paslaugų tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti sutarties sąlygas ar nustatyti naujas, jei tai reikalinga dėl pasikeitusių teisės aktų ar teisės taikymo praktikos, esminių pasikeitimų konkrečioje srityje ar dėl konkrečių prekių, papildomų ar geresnių galimybių vartotojams naudotis prekėmis ar paslaugomis sukūrimo ar poreikio patikslinti aplinkybes ar verslo rizikas, susijusias su prekių pardavimu ar paslaugų teikimu ar naudojimu.
7.5 Virtualių paslaugų tiekėjas apie sutarties sąlygų pasikeitimą ar naujų sąlygų nustatymą praneša viešai savo interneto svetainėje ir apie tai informuoja virtualių paslaugų pirkėją.
7.6 Jei virtualių paslaugų pirkėjas nesutinka su sutarties pakeitimu ar naujomis sutarties sąlygomis, jis turi teisę atsisakyti sutarties, apie tai informuodamas virtualių paslaugų tiekėją raštišku būdu.
7.7 Jei virtualių paslaugų pirkėjas neatsisako sutarties per 1 (vieną) dieną nuo pranešimo apie sutarties pakeitimų arba naujų sutarties sąlygų įsigaliojimą, laikoma, kad tokiu būdu virtualių paslaugų pirkėjas išreiškė savo sutikimą su pakeistomis sutarties sąlygomis arba nustatytomis naujomis sutarties sąlygomis ir todėl neturi jokių pretenzijų virtualių paslaugų tiekėjui šiuo klausimu. Pakeistos ar nustatytos naujos sutarties sąlygos laikomos neatskiriama sutarties dalimi nuo jų įsigaliojimo dienos ir yra privalomos šalims. Ankstesnių (pakeistų, panaikintų) sutarties sąlygų galiojimas laikomas pasibaigusiu.
7.8 Pasibaigus sutarties laikotarpiui ir jos nepratęsus, sutartis automatiškai laikoma nutraukta.

8. Asmens duomenų tvarkymas

8.1 Virtualių paslaugų tiekėjas užtikrina virtualių paslaugų pirkėjui jo asmens duomenų saugumą ir jų tvarkymą vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, taip pat kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, bei virtualių paslaugų tiekėjo interneto svetainėje pateiktų virtualių paslaugų pirkėjo asmens duomenų tvarkymo principų nustatyta tvarka.
8.2 Virtualių paslaugų tiekėjas nėra atsakingas už perteklinių asmens duomenų tvarkymą, jei tokius duomenis virtualių paslaugų pirkėjas pateikė virtualių paslaugų tiekėjui per neapdairumą.
8.3 Virtualių paslaugų tiekėjas virtualių paslaugų pirkėjo duomenis tvarko šiais tikslais:
8.3.1 vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, elektroninis paštas, siekiant susisiekti su virtualių paslaugų pirkėju, su tikslu teikti informaciją apie sutarties ir jos sąlygų pasikeitimus, virtualių paslaugų sustabdymą, puslapio nesklandumus, planuojamus atlikti techninius atnaujinimus. Taip pat su tikslu pateikti sąskaitą už ketinamas teikti virtualias paslaugas.

9. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

9.1 Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.2 Virtualių paslaugų pirkėjas, manantis, kad virtualių paslaugų pirkėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su sutartimi, turi teisę kreiptis į virtualių paslaugų tiekėją pateikdamas rašytinę pretenziją. Pretenzija pateikiama raštu, elektroniniu paštu [email protected]
9.3 Virtualių paslaugų tiekėjas išnagrinėja virtualių paslaugų pirkėjo pretenziją ir pateikia atsakymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.
9.4 Jei virtualių paslaugų tiekėjas netenkina virtualių paslaugų pirkėjo pretenzijoje nurodytų reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, atsakyme virtualių paslaugų pirkėjui virtualių paslaugų tiekėjas pateikia informaciją apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo instituciją ar kitą subjektą, kompetentingą spręsti ginčą.
9.5 Nesutarimai ir ginčai, kylantys iš ar susiję su sutarties vykdymu, jos keitimu ar nutraukimu, sprendžiami šalių derybomis. Šalims nepavykus ginčo, kylančio iš sutarties, išspręsti derybų keliu, atitinkamas ginčas sprendžiamas ginčų neteisminio sprendimo tvarka arba kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

10. Taisyklės

10.1 Puslapio naudotojai įsipareigoja:
10.1.1 pranešti virtualių paslaugų tiekėjui apie rastas puslapio klaidas nurodytais puslapio tiekėjo kontaktiniais duomenimis;
10.1.2 naudoti puslapį pagal paskirtį;
10.1.3 nekelti į puslapį kitokių nuorodų, nevartoti kitokių pavadinimų ar IP adreso, nei konkrečiam, virtualaus žaidimo minecraft, serveriui skirtos puslapio nuorodos, IP adreso ar serverio pavadinimo;
10.1.4 nenaudoti vaizdų ar žodžių, kurie negali būti prieinami nepilnamečiams.